skip to Main Content

چه چیزی ادامه بازی موبایل را لذت بخش می‌کند؟

چکیده ما این موضوع را که تا چه حد استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال (مانند داشتن یک برنامه بازاریابی دیجیتال، پاسخگویی به انتقادات مهمان ها، نظارت و پی‌گیری اطلاعات بررسی های آنلاین) به طور مستقیم بر پر شدن اتاق های هتل و…

Read more

بررسی تجربه جریان در جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی

چکیده معاش جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی (SNS) بر حفظ کاربران و مشارکت فعال آن ها متکی است. بنابراین، شناخت جنبه های ذاتی رفتار کاربر در چنین جوامعی برای ابداع استراتژی جهت اطمینان از حفظ کاربر و…

Read more
Back To Top