skip to Main Content

شبیه‌سازی شکستگی در تست تیلور با استفاده از مدل مکانیک آسیب پیوسته

چکیده مشکلات ضربه منجر به شکستگی پویا می‌شوند و مطالعه این شکستگی همیشه یک چالش است.مشکلات ضربه با تغییر شکل پلاستیک بزرگ، نرخ کرنش بالا و نرم شدن گرمایی مشخص می‌شوند.رژیم نرخ کرنش 103s-1 و فراتر از آن به عنوان…

Read more
Back To Top