skip to Main Content

تشخیص سرطان پروستات با استفاده از نانو حباب‌های لیپیدی حامل آپتامر A10-3.2 ضد PSMA

چکیده در این مطالعه نانوحباب هدفمند لیپیدی حامل آپتامر A10-3.2 ضد آنتی‌ژن اختصاصی غشایی پروستات ساخته شد و تأثیر آن در تصویربرداری سونوگرافی سرطان پروستات بررسی شد. موادی که برای نوسان مکانیکی استفاده شد، عبارتند از: 2-دی پالمیتول-سن-گلیسرو-3- فسفوکولین، 1,2-…

Read more
Back To Top