skip to Main Content

بهینه سازی انتقال حرارت جابجایی در یک لوله دایروی براساس کمینه سازی تخریب اگزرژی محلی

چکیده در این مطالعه، معادله تعادلی پتانسیل در در دسترس که منتج به رابطه بین پتانسیل در دسترس و نرخ تخریب اگزرژی محلی می شود، تعیین شده است، و معادلات پتانسیل در دسترس و نرخ تخریب اگزرژی محلی ارائه شده…

Read more
Back To Top