skip to Main Content

روش استخراج اصلاح شده برای تعیین ارزش اسید ۲ – تیوباربیتوریک در گوشت با افزایش خاصیت و سادگی

چکیده نظارت بر توسعه طعم گرم شده (WOF)برای کنترل کیفیت محصولات گوشتی ضروری است. این مطالعه به منظور اصلاح روش استخراج اسید برای آنالیز مواد واکنش دهنده تیوباربیتوریک اسید (TBARS)به عنوان شاخصی از WOF در گوشت پخته انجام شد. پس…

Read more
Back To Top