skip to Main Content

اثر مورفولوژیکی نانوبلورهای غیر متمرکز مس بر هیدروژنه کردنفورفورال

چکیده نانوکریستال‌های Cu چهار فلزی با یا بدون سورفکتانت‌ها با کاهش فاز محلول تحت کنترل ریخت‌شناسی تهیه شدند و در هیدروژنه کردن انتخابی فورفورال به الکل فورفوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه نشان داده شد که نانوسیم های…

Read more
Back To Top