skip to Main Content

ایجاد برند تجاری حقیقی با استفاده از انجمن‌های تجاری آنلاین: یک چشم‌انداز مدیریتی

چکیده تحقیقات برندسازی معاصر، هویت و معتبر بودن برند را به عنوان اجتماعی از طریق تعاملات پیچیده بین چندین سهامدار نشان می‌دهند.علی‌رغم بررسی های موجود بر روی این که چگونه انجمن‌های ایجاد یک برند و افراد به شکل‌گیری هویت برند…

Read more
Back To Top