skip to Main Content

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی-بر-ناهنجاری(غیر معمول، نامتعارف)، با استفاده از تحلیل انتخاب ویژگی و ایجاد مدل کارآمد ترکیبی

چکیده به طور موثر شناسایی نفوذی شبکه نیازمند جمع‌آوری اطلاعات حساس می‌باشد. این بدان معنی است که فرد باید مقادیر زیادی از تراکنش های شبکه از جمله جزییات زیاد تراکنش های اخیر شبکه را جمع‌آوری کند. ارزیابی‌ها براساس ناهنجاری متا-اکتشافی(…

Read more

شناسایی عوامل کلیدی و ارزیابی فازی پویای عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست در شرکت های نفتی

چکیده ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در شرکت های بزرگ نفتی، یک راه ضروری برای تقویت مدیریت ایمنی و ارتقاء بهبود مستمر است. همچنین این یک ابزار برای شرکت های نفتی است که توسط آن سطح عملکرد…

Read more
Back To Top