skip to Main Content

تجزیه و تحلیل گرماسختی فرآیند نمک‌زدایی MED – MVC

چکیده یک مدل اگزرژی- اقتصادی برای ارزیابی عملکرد یک کارخانه نمک‌زدایی مورد استفاده در یک واحد کمپرسور بخار مکانیکی (MED - mvc) با ظرفیت تولید آب ۱۵۰۰ m۳ / day مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بازده قانون…

Read more
Back To Top