skip to Main Content

مدلهای تعدیل شده مارکوف متراکم برای جا¬سازی اثر چند طبقه¬ای

چکیده مدلهای دوحالتی غالبا برای جاسازی اثرات پیچیده کافی نیستند، بنابراین ما جاسازی تقریبی M3PPهای بزرگ را نیز مطالعه می¬کنیم. در تنظیم طبقه منفرد، محدودیت معلوم MMPPها ناتوانی در جاسازی همزمان بسیاری از توصیفات آماری به دلیل غیر خطی بودن…

Read more
Back To Top