skip to Main Content

CPM، PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و اجرا در یک کسب‌وکار کار

چکیده در نتیجه افزایش محیط رقابت، تکمیل پروژه‌ها در زمان پیش بینی شده و با منابع مشخص‌شده الزامی بوده‌است. یک مدیریت پروژه موثر برای اتمام پروژه‌ها بدون تاخیر و با صلاحیت‌های موجود که پیشاپیش مشخص شده‌است، ضروری است. از تکنیک‌های…

Read more
Back To Top