skip to Main Content

تکنیک های کلان داده برای سنجش خطر بانک داری اعتباری در وام های سهام مسکن

چکیده امروزه حجم دیتابیس¬هایی که موسسات مالی مدیریت می¬کنند به قدری بزرگ است که رسیدگی به این مسئله واجب شده و راهکار این مسئله را می¬توان در تکنیک¬های کلان¬داده¬ای که روی دیتاست¬های مالی حجیم برای بخش¬بندی گروه¬های خطر اعمال می¬شود…

Read more
Back To Top