skip to Main Content

مراقبت مبتنی بر شواهد در مورد نوجوانان و خانواده ها در بحران

چکیده بحران‌ها با رویداده‌ای مشخصی قابل‌شناسایی هستند و توسط درک شخصی فرد از موقعیت مشخص می‌شوند. پرستاران به طور منظم با افراد و خانواده‌ها در بحران در سراسر زنجیره مراقبت و در طیف وسیعی از تنظیمات مداخله می‌کنند.فرآیند پرستاری به…

Read more

نقش حاکمیت در ایجاد نقدینگی بانکی

چکیده این مقاله تاثیر حاکمیت بانک داخلی را بر ایجاد نقدینگی بانکی در آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2009 - 2007 را بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های شرکت هلدینگ بانکی، ما تحلیل می‌کنیم که آیا بانک‌های با…

Read more

انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

چکیده هدف این مقاله اثر متغیرهای بازاریابی و ویژگی های شخصی مصرف کننده در انتخاب برند فروشگاهی و برندهای ملی در زمان بحران فرانسه را بررسی می کند.  همچنین به دنبال درک این می باشد که چگونه فرمت های فروشگاه…

Read more
Back To Top