skip to Main Content

مدیریت زنجیره تأمین سبز و اقتصاد مدور بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه

چکیده هدف - مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM) و اقتصاد مدور (CE) هم پوشانی داشته ولی همچنین متفاوت از یکدیگرند. هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین این دو مفهوم است که کاربردهای نظری متقابل مورد استفاده برای مطالعه GSCM و…

Read more
Back To Top