skip to Main Content

گفتمان و استدلال اخلاقی در حوزه عمومی: مطالعه و بررسی موزه‌ها و بازدیدکنندگان

چکیده مطالعات اخیر در زمینه گفتمان اخلاقی و استدلال، گستردگی اخلاق در زندگی روزمره را برجسته می‌کند و اینکه چگونه حوزه عمومی به وسیله "مسائل اخلاقی" شکل می‌گیرد: اقدامات گفتاری، روایت‌ها، حساب‌ها و نظایر آن. با توجه به جهت گیری…

Read more
Back To Top