skip to Main Content

مدل‌های فشرده برای تشخیص گره بحرانی در شبکه‌های مخابرات

چکیده با توجه به شبکه‌ای تعریف‌شده توسط یک گراف، وزنه‌ای مرتبط با هر جفت گره و یک پارامتر مثبت p، مساله ی CNDای که در اینجا مطرح می‌شود به این منظور است که مجموعه‌ای از بیشترین گره بحرانی p را…

Read more
Back To Top