skip to Main Content

عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی یک تحقیق مهم در بانکداری صنعتی افراد فروشنده اکوادوری

چکیده این مقاله روش های فروشی که عوامل مهم موفقیت (CSFها) برای فروشنده های تولیدات و سرویس های بانکی در اکوادور است را مشخص می کند. این تحقیق به آزمایش روش های فروشی می پردازد که اختلافات بالا و پایین…

Read more

یک مرور سیستماتیک برای تعیین و طبقه‌بندی عوامل موفقیت بحرانی مدیریت ارتباط با مشتری: حمایت از معیارها

چکیده اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری آسان نیست و به نظر می‌رسد کار پیچیده‌ای باشد.تقریبا در حدود ۷۰ % کل پروژه‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری قادر به دستیابی به اهداف مورد انتظار آن‌ها نیستند.بنابراین، بیشتر محققان و توسعه…

Read more

عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی یک تحقیق مهم در بانکداری صنعتی افراد فروشنده اکوادوری

چکیده این مقاله روش های فروشی که عوامل مهم موفقیت (CSFها) برای فروشنده های تولیدات و سرویس های بانکی در اکوادور است را مشخص می کند. این تحقیق به آزمایش روش های فروشی می پردازد که اختلافات بالا و پایین…

Read more
Back To Top