skip to Main Content

اثر شلاقی چند متغیره

چکیده یک اثر شلاقی چند متغیره برای محصولات m با یک سیاست موجودی - بهبود یافته توسعه داده می‌شود.مدل‌های تقاضا تحت بررسی مجموعه‌ای از سری‌های زمانی بردار ایستا با نمایش Wold هستند که برای آن فرمول‌های پیش‌بینی عمومی در دسترس…

Read more
Back To Top