skip to Main Content

توسعه یک فرهنگ مربیگری

چکیده هدف - هدف این مقاله تمرکز بر چگونگی ایجاد یک فرهنگ مربیگری در سازمان‌ها از طریق آموزش مربی و مربیان خارجی است. طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسنده تجربیات خود را در شرکت‌ها به عنوان مدیر هییت مدیره…

Read more
Back To Top