skip to Main Content

کنترل میدان مغناطیسی بر پایه رشد تک کریستال ترکیبات میان فلزی

چکیده رشد تک کریستال با فرکانس رادیویی (RF)یک تکنیک مهم برای آماده‌سازی بلورهای منفرد است. مزایای روش شناور منطقه، رشد تک بلورهای کریستال از واکنش با نقطه ذوب بالا است. نفوذ گرمای شدید بر روی سطح، و نیز جابجایی مواد…

Read more
Back To Top