skip to Main Content

یک مرور سیستماتیک برای تعیین و طبقه‌بندی عوامل موفقیت بحرانی مدیریت ارتباط با مشتری: حمایت از معیارها

چکیده اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری آسان نیست و به نظر می‌رسد کار پیچیده‌ای باشد.تقریبا در حدود ۷۰ % کل پروژه‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری قادر به دستیابی به اهداف مورد انتظار آن‌ها نیستند.بنابراین، بیشتر محققان و توسعه…

Read more
Back To Top