skip to Main Content

آنچه که رهبران باید درباره فرهنگ سازمانی بدانند

چکیده یک عامل مهم در موفقیت یک سازمان، فرهنگ آن است. فرهنگ سازمانی می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت، روحیه و بهره‌وری کارکنان آن؛ و توانایی جذب، انگیزه دادن و حفظ افراد با استعداد، تاثیر بگذارد.…

Read more
Back To Top