skip to Main Content

موقعیت یابی خدمات جدید با استفاده از تئوری Cumulative Prospect

چکیده در زمینه نوآوری خدمات، مساله زمان ارزیابی یک سرویس جدید توسط مشتری و چگونگی دستیابی به ارزیابی شخصی هنوز در دست بررسی است. این امر در شرایط عدم اطمینان و به ویژه زمانیکه بحث اثر بخشی علوم جدید و…

Read more

کاربرد نظریه دورنمای تجمعی برای رفتارهای انتخاب مسیر رانندگان بزرگراه ​

چکیده ویژگی متمایز این مطالعه این است که دیدگاه رانندگان نسبت به ریسک مورد توجه قرار گرفته و ادراکات آن‌ها از سود و ضررها با استفاده از نظریه دورنمای تجمعی (CPT) مدل‌سازی شده‌است.پارامترهای تابع ارزش و تابع وزنی به منظور…

Read more
Back To Top