skip to Main Content

ارزیابی میزان رضایتمندی از بیمه محصولات کشاورزی در یک مدل رضایت مشتریان آمریکایی به کار گرفته‌شده برای کشاورزان ایرانی

چکیده بیمه محصول ابزار اصلی مقابله با تبلیغات مختلف در کشاورزی است که نوعی نوآوری در مناطق روستایی محسوب می شود.این مطالعه شاخصی را برای اندازه‌گیری سطح رضایت کشاورز در مورد بیمه محصول ارائه می‌کند. این شاخص براساس شاخص رضایتمندی…

Read more
Back To Top