skip to Main Content

انتقال ارتباط انجمن برندها به روابط برندها : مکانیزم های واسطه گر و تعدیل کننده

چکیده هدف ما شناسایی و بررسی الگوهای مختلف از مکانیزم‌هایی است ،که از طریق آن‌ها ،روابط مبتنی بر انجمن منجر به روابط با ارگان های دیگری مبتنی بر برند می‌شود. از این رو، ما به شکاف شناسایی و درگیر شدن…

Read more

حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

چکیده متون مدیریت نام تجاری به مدت طولانی اذعان به اهمیت استراتژیک مدیریت هویتنام تجاری داشته است. با این حال، تحقیق تجربی پیشین تا حد زیادی جذابیت نامتجاری را در ایجاد چنین هویتی در چشم مصرف کنندگان نادیده گرفته است.…

Read more
Back To Top