skip to Main Content

بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک: یک چارچوب تصمیم‌گیری

چکیده این تحقیق با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی SET، تعامل مشتری CE را (مارک CE که در شکل فعلی آن از سال 1985 دیده می شود، نشان می دهد که سازنده یا وارد کننده ادعا می کند که مطابق…

Read more
Back To Top