skip to Main Content

ارزش هم آفرینی و وفاداری مشتری چکیده

چکیده این تحقیق به بررسی ارزش هم آفرینی و تاثیر آن بر وفاداری به سازمان از دیدگاه نگرشی و رفتاری می‌پردازد. برای انجام این کار، این تحقیق از دیدگاه مشتری استفاده می‌کند. این مطالعه تجربی از مدل‌سازی معادله ساختاری (AMOS)به…

Read more

مدل‌سازی رابطه بین ارزش درک شده هتل‌ها، رضایت مشتری و وفاداری مشتری ​

چکیده این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM)رابطه بین ابعاد ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری را در زمینه هتل‌ها بررسی می‌کند. روش اصلی این مطالعه، مفهوم سازی از ارزش درک شده هتل به عنوان…

Read more

سوابق وفاداری مشتری: یک مدل واسطه ای تعدیل گر از کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر ذهنی برند نام تجاری

چکیده این مطالعه به بررسی نقش واسطه ای کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توضیح بهتر اثرات متغیرهای ارزیابی خدمات (کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری) بر وفاداری مشتری می پردازد. این مطالعه همچنین اثر تعدیل کننده تصویر ذهنی…

Read more
Back To Top