skip to Main Content

دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

چکیده چگونگی ارائه خدمات توسط کارکنان و صحبت با مشتریان یک بخش مهم از کیفیت خدمات است. به طوری که گرایش مشتری  (CO)و کار احساسی جزمسائل مهم در صنعت مهمان داری تبدیل شده است. استفاده از مفهموم کار احساسی در…

Read more
Back To Top