skip to Main Content

بررسی سازوکار هم افزایی ارزش با مشتریان

چکیده مشارکت مشتریان در هم افزایی ارزش، یک استراتژی مهم برای کسب و کارهایی است که در رقابت برای رفع نیازهای شخصی و به دست آوردن مزایای رقابتی شرکت می کنند. با این حال، تحقیقات در این زمینه هنوز در…

Read more

بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی

چکیده این تحقیق فرصت‌های جدید را در انتخاب مشتری مشترک برای هم‌کاری با ارزش از طریق مشارکت آن‌ها در تجربه نشان می‌دهد. با این حال، نسبتا کم در مورد چگونگی تاثیر مشارکت مشتری (CP)بر ایجاد ارزش و نتایج عملکرد رابطه…

Read more
Back To Top