skip to Main Content

مدل‌سازی رابطه بین ارزش درک شده هتل‌ها، رضایت مشتری و وفاداری مشتری ​

چکیده این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM)رابطه بین ابعاد ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری را در زمینه هتل‌ها بررسی می‌کند. روش اصلی این مطالعه، مفهوم سازی از ارزش درک شده هتل به عنوان…

Read more
Back To Top