skip to Main Content

به‌سوی ارتقاء کیفیت نرم‌افزار با مدیریت دانش مشتری در شرکت‌های نرم‌افزاری

چکیده مدیریت دانش مشتری (CKM) نقش مهمی در تولید محصولات نرم‌افزاری باکیفیت بالا ایفا می‌کند. ازآنجاکه CKM در توسعه نرم‌افزاری شرکتی (ES) هنوز خام و بی‌تجربه است، پرسش‌هایی را در مورد اینکه چگونه می‌توان از توانمند سازهای CKM استفاده کرد…

Read more
Back To Top