skip to Main Content

ارزیابی عوامل منابع انسانی درمطالعه موردی مدیریت ارتباط با مشتری: بانک های خصوصی شهر شیراز

چکیده مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در تمامی سازمان ها یک اصل اساسی به شمار می آید. برخلاف این امر، استفاده CRM همیشه به نتیاج مورد نظر سازمان ها دست نیافته است. از آنجا که دیدگاه اغلب سازمان ها به…

Read more
Back To Top