skip to Main Content

اینترنت از چیزهایی که برای فعالیت‌های بازاریابی پشتیبانی می‌کنند.

چکیده وسایل مصرفی مبتنی بر اینترنت توسط تولیدکنندگان توسعه داده می‌شوند. در این مقاله، ما بررسی می‌کنیم که چگونه اینترنت اشیا (IoT)می‌تواند از فعالیت‌های بازاریابی پشتیبانی کند، از جمله مدیریت ارتباط با مشتری، هوش تجاری، و طراحی محصول. به طور…

Read more
Back To Top