skip to Main Content

چگونه آموزش کیفیت خدمات مشتری را بهبود می‌بخشد؟ نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی در رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات مشتری می‌پردازد. داده‌ها از ۲۳۰ کارمند و سرپرستان آن‌ها جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار…

Read more
Back To Top