skip to Main Content

چگونه صفحات وب سایت‌های ارتباط جمعی به تعارض وظیفه‌ای می‌پردازند: نقش مرکزی تعهد

چکیده اگر چه صفحات برند (مارک) در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پررنگ هستند، شرکت ها اغلب در حفظ روابط مشتری در صفحات با برند خود مشکل دارند. در نتیجه، این مطالعه بر این تمرکز دارد که چگونه یک صفحه…

Read more

سوابق وفاداری مشتری: یک مدل واسطه ای تعدیل گر از کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر ذهنی برند نام تجاری

چکیده این مطالعه به بررسی نقش واسطه ای کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توضیح بهتر اثرات متغیرهای ارزیابی خدمات (کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری) بر وفاداری مشتری می پردازد. این مطالعه همچنین اثر تعدیل کننده تصویر ذهنی…

Read more
Back To Top