skip to Main Content

مقایسه اقتصادی نمودارهای CUSUM و Shewhart

چکیده این تحقیق به مقایسه عملکرد اقتصادی طرح‌های CUSUM و Shewart برای نظارت بر روند میانگین می‌پردازد. ما مدل‌های ساده جدیدی برای طراحی اقتصادی طرح‌های Shewart و روش‌های دقیق‌تری برای ارزیابی عملکرد طرح‌های CUSUM فراهم کرده‌ایم. نتایج مقایسه تحلیلی نشان…

Read more
Back To Top