skip to Main Content

دومین کنفرانس بین‌المللی در زمینه تولید مواد و طراحی کنفرانس بین‌المللی در زمینه تولید مواد و مهندسی طراحی

چکیده دیجیتالی کردن و کاربرد هوش مصنوعی فرآیند تولید، نیازی در صنعت امروزی است. پیشرفت‌های سریع در تکنولوژی ساخت و تولید در حال حاضر در حال تغییر از تولید انبوه به تولید سفارشی است. عبارت صنعت ۴.۰ برای چهارمین انقلاب…

Read more

تولید هوشمند: تحقیقات گذشته، یافته‌های موجود و مسیرهای آینده

چکیده امروزه صنعت تولید با هدف بهبود رقابتیشدن از طریق هم‌گرایی با تکنولوژی‌های اطلاعاتی ICT با لبه برش به منظور ایمن‌سازی یک موتور رشد جدید است. تولید هوشمند، که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است و همچنین به عنوان یک…

Read more
Back To Top