skip to Main Content

امنیت سایبری در اینترنت اشیاء : جنبه های قانونی

چکیده رشد تعدادی از دستگاه های هوشمند، بهم پیوسته و ذاتا ناامن باعث تغییر در پارادیم امنیتی شده است. در حالی که تکنولوژی اینترنت اشیاء نیاز به تغییری در چارچوب قانونی دارد، روش های جایگزین نیز نیاز به توسعه دارند.…

Read more

تحقیق ICT4D: بازخورد الگوی گذشته و آینده

چکیده تحقیق در مورد استفاده از ICT ها برای توسعه بین المللی یا اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات جهت تحقیق توسعه محور (ICT 4D) دارای پیشینه 30 ساله می باشد. هدف این مقاله بررسی زمینه تحقیقاتی ICT4D در این مقطع مهم…

Read more
Back To Top