skip to Main Content

پلاسمونیک ،انتخاب کننده طول موج نیمه-فروسرخ و گیت های منطقی خطی بر پایه رزوناتور استوانه‌ای گرافن

چکیده در این مقاله، ما طراحی، شبیه‌سازی و برخی کاربردهای رزوناتور استوانه‌ای گرافن را به روش تحلیلی و عددیِ دو بعدی ، محدود به روشهای حوزه زمان متفاوت، حل می‌کنیم. ساختار پایه به عنوان یک فیلتر عبور باند در ناحیه…

Read more
Back To Top