skip to Main Content

بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان

چکیده توجه تحقیقات معطوف به درک نقش عملیاتی RNAهای غیرکدکننده (ncRNAs) شده است. بسیاری از مطالعات، نقش عدم تنظیمی آنها در سرطان و دیگر اختلالات انسانی را نشان داده اند. ncRNAها در مایعات خارج سلولی بدن انسان وجود دارند، از…

Read more
Back To Top