skip to Main Content

اثر مکمل های غذایی بیوتین، تزریق عضلانی ویتامین B12 و یا هر دو روی شیردهی گاوهای شیرده چندگانه (بیش از یک گوساله به دنیا آورده اند)

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات مکمل های غذایی بیوتین، تزریق عضلانی ویتامین B12 و یا هر دوی آن ها در دوره قبل از خوراک دهی برای زایمان و شیردهی گاو های شیرده پس از زایمان انجام شد. 48…

Read more

استفاده استراتژیک از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) برای افزایش میزان بارداری و کاهش باروری در گاوهای شیرده تحت هماهنگی تخمک گذاری و تلقیح همزمان

چکیده هدف از این مطالعه تعیین (GnRH (100 mg i.m اثر بود. ۵ و ۱۵ روز پس از تلقیح با زمانی (TAI)بر میزان بارداری و از دست دادن بارداری در گاوهای شیرده لاغر تحت هماهنگی تخمک گذاری قرار گرفتند. این…

Read more
Back To Top