skip to Main Content

تشخیص آسیب در سازه‌های پل تحت بار متحرک با تغییر مسیر فاز در اندازه‌گیری‌های چندمرحله‌ای ارتعاش.

چکیده این مقاله یک روش تشخیص آسیب، بدون استفاده از مدل، برای سازه‌های پل، تحت بار متحرک را براساس تغییر مسیر فاز در اندازه‌گیری‌های چند مرحله‌ای ارتعاش، ارائه می‌کند. در ابتدا یک توضیح مختصر درباره‌ی زمینه‌ی نظری در مورد ارتعاشات…

Read more
Back To Top