skip to Main Content

ارزیابی خرابی لرزه‌ای سازه‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی

چکیده در این مقاله، شاخص خرابی مبتنی بر سختی (DI_c) معرفی می‌شود و با یک رابطه‌ی ساده بر اساس پاسخ غیرخطی گرفته‌شده از روش استاتیکی غیرخطی، بیان می‌شود. این شاخص کارآمد است زیرا تنها یک‌بار نیاز داریم تا تحلیل پوش…

Read more
Back To Top