skip to Main Content

کسب داده برای مدل‌سازی تابع کاهش کیفیت ​

چکیده عملکرد افت کیفیت می‌تواند ابزاری ارزشمند در هنگام ارزیابی تاثیر تغییرات بر کیفیت محصول باشد.به طور معمول، ورودی تابع زیان کیفی اندازه‌گیری عملکرد محصول متغیر خواهد بود و خروجی معیاری از کیفیت خواهد بود.در حالی که واحد ورودی توسط…

Read more
Back To Top