skip to Main Content

تشخیص خطای موتور براساس ترکیب داده‌های حسگر با در نظر گرفتن کیفیت اطلاعات و نظریه شواهد

چکیده تشخیص خطا یک مسئله‌ی پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف در طبیعت است. نظریه‌ی شواهد ، که برای مقابله با اطلاعات به عنوان مدرک، کارآمد است، به طور گسترده در تشخیص خطا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال،…

Read more
Back To Top