skip to Main Content

یک رویکرد ارزیابی بهره‌وری متقابل و تحلیل پوششی داده‌های متوازن

چکیده تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک روش تحلیل مرزی برای ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUs) با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. برای بهبود قدرت تفکیک، یک بسط مهم به عنوان بهره‌وری متقابل پیشنهاد شده‌است که از وزن‌های نسبی بهینه…

Read more
Back To Top