skip to Main Content

مدل بهینه جهت سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی بر پایه آنالیز محیطی داده ها

چکیده مشکل سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی شامل بررسی و مقایسه سرمایه گذاری تحقیقاتی و نیز سرمایه گذاری توسعه می باشد. با بازگشت اندک سرمایه حاصل شده از بکارگیری روش موجود برای حل این مساله، ما مدلی بهینه برای بهبود…

Read more
Back To Top