skip to Main Content

بهینه سازی خطوط هوایی وسایل نقلیه بدون سرنشین برای دستیابی به اطلاعات کارآمد: رویکرد تکمیل ماتریس

چکیده در این مقاله، از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهیاد)برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مورد علاقه استفاده می‌شود. براساس تکمیل ماتریس، یک طرح مسیر جمع‌آوری داده پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت برای بهبود راندمان انرژی و کاهش داده اضافی…

Read more
Back To Top