skip to Main Content

ارزیابی ویژگی¬های تشخیص روبات وب با روش¬های داده¬کاوی

چکیده رد توزیعی سرویس (DDoS) یکی از آسیب¬زننده¬ترین حملات برای امنیت امروز اینترنت است. اخیراً روبات-های بد وب برای اجرای حملات DDoS خودکار بر روی وب¬سایت¬های WWW مورد استفاده قرار گرفته¬اند. در این مطالعه تاثیر بکارگیری هفت الگوریتم طبقه¬بندی داده¬کاوی…

Read more
Back To Top