skip to Main Content

مدل آسیب‌پذیری دارایی محاسباتی برای حفاظت استراتژیک از زیرساخت حیاتی

چکیده مطالعه سال ۲۰۱۰ توسط شورای تحقیقات ملی مشخص کرد که وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)فاقد معیارهای ریسک کافی برای هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری استراتژیک برای محافظت از زیرساخت حیاتی است.کم بودن داده‌های تاریخی که می‌توانند از تحلیل‌های آماری قوی پشتیبانی…

Read more

بهینه‌سازی مشترک تخصیص آب و مدیریت کیفیت آب در حوزه رودخانه Haihe

چکیده یک چارچوب مدل‌سازی بهینه‌سازی آبی اقتصادی برای تخصیص آب مشترک و مدیریت کیفیت آب در این مطالعه ارایه شده‌است. برنامه‌ریزی منابع آب اغلب محدود به کمیت آب است، اگرچه کمیت و کیفیت آب به هم وابسته هستند. گنجاندن کیفیت…

Read more

رویکرد یکپارچه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده

چکیده رویکرد تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه فازی که باعث استفاده از گسترش كاركرد كیفی(QFD) شده، ترکیبی از اطلاعات فازی و مدل ارائه زبان شناسی دوتایی می باشد که برای انتخاب تامین کننده توسعه یافته است. روش پیشنهادی به…

Read more
Back To Top